PROCEDURY FUNKCJONOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. NOBLISTÓW POLSKICH w DESZCZNIE W CZASIE PANDEMII,

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PLACÓWKI

ORAZ ZALECEŃ WSKAZANYCH W PRZEDMIOTOWYCH WYTYCZNYCH ORAZ AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRAWA,

obowiązujące od 1 września 2021 r.

 • Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r., w tym w zakresie:
 • higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni,
 • gastronomii,
 • postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
 
Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1.Organizacja zajęć w szkole: 
Ogólne zasady
 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 • Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły jest umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 • Opiekunowie odprowadzający nie wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły. Dzieci udają się bezpośrednio do świetlicy szkolnej lub sali lekcyjnej,
 • W wyjątkowych przypadkach rodzice/opiekunowie mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 • Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły)
  i będzie on dezynfekowany po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób,
  i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Z opiekunami ucznia rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość, tj. telefon, wiadomość mailowa, informacja w dzienniku elektronicznym.
 • Każdy pracownik przed przyjściem do szkoły powinien zmierzyć w domu temperaturę ciała, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy, informuje szkołę i powinien skorzystać z teleporady medycznej;
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz).
 • Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami
  w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa na przerwach (korytarze, szatnia) i w czasie przemieszczania się do innych sal.
 2.Organizacja czasu przed lekcjami
 • Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 8.20. Uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami:
 • Oddział przedszkolny „0” – zewnętrznym wejściem od strony hali.
 • Klasy I-III – głównym dolnym wejściem.
 • Klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a – bocznym wejściem.
 • Klasy 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c – dolnym wejściem .
 • Wszyscy uczniowie po zdezynfekowaniu lub umyciu rąk udają się do szatni szkolnej i po zmianie obuwia do wyznaczonych świetlic.
 • Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym i przybywający do szkoły przed godziną 8.00 udają się do wyznaczonej świetlicy szkolnej.
 • Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły po godzinie 8.10.
 • Po wejściu do szkoły należy niezwłocznie zdezynfekować lub umyć ręce wodą
  z mydłem.
 • Po godzinie 8.00 uczniowie udają się do wyznaczonych klas i przebywają z nauczycielem w sali lekcyjnej do rozpoczęcia zajęć.
 3.Organizacja przerw
 • Wyznacza się stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostaje jedna klasa (wszystkie zajęcia prowadzone przez różnych nauczycieli z daną klasą odbywają się w jednej sali z wyjątkiem informatyki, grupy językowej i wychowania fizycznego).
 
1a
1b
1c
2a
2b
2c
3a
3b
3c
s.14
s.13
s.18
s.11
s.12
s.21
s.10
s.9
s.21
Halina Maciak
Anna
Byczkowska
Barbara Naudzius-Chmielewska
Agata Szymczyk
Anna Kwiecińska
Olga Żłobińska
Anna Plura
Wioletta Nobert
Agata Zimna
 
4a
4b
4c
s.31
s.38
s.33
Aleksandra Kronig
Karolina Kubiak
Agata Trzosek – Możdżeń
II piętro
II piętro
II piętro
 
5a
5b
5c
6a
7a
7b
7c
8a
8b
8c
s.24
s.39
s.19
s.27
s.32
s.28
s.26
s.36
s.25
s.40
K.
Latuska
A.
Atroszko-Szlachtowicz
A.
Czujko
J.
Mieczkowska-Cieślak
L.
Wróbel
S.
Byczkowski
P.
Nowaczyk
A.
Trocka
D.
Wojciechowska
A.
Pluta
I piętro
II piętro
I piętro
I piętro
II piętro
I piętro
I piętro
II piętro
I piętro
II piętro
 
 
5a
6a
7b
7c
8b
 
s.24
s.27
s.28
s.26
s.25
Przerwa po lekcji
1, 3, 5,
2, 4, 6
1, 3, 5,
1, 3, 5,
 
2, 4, 6
 
 
5c
5b
7a
8a
8c
4b
4c
4a
 
s.37
s.39
s.32
s.36
s.40
s.38
s.33
s.31
Przerwa po lekcji
2, 4, 6
2, 4, 6
1, 3, 5,
1, 3, 5,
1, 3, 5,
1, 3, 5,
2, 4, 6
1, 3, 5,
                                                                                                                                                               
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • W klasach IV-VIII nauczyciele kończący daną lekcję wychodzą z uczniami na korytarz lub przebywają z uczniami do końca przerwy. W tym czasie należy wywietrzyć salę.
 • Uczniowie wychodzą z nauczycielami kończącymi lekcje w danej klasie na korytarz i pozostają pod ich opieką w czasie przerwy wg tabeli (co druga przerwa). Klasy, które nie wychodzą na korytarz pozostają z nauczycielami w sali do końca przerwy.
 • Na 2 minuty przed końcem przerwy uczniowie spędzający przerwę w sali lekcyjnej ustawiają się na korytarzu przed klasą. Nauczyciel pozostawia grupę pod opieką nauczycieli dyżurujących na korytarzu i udaje się do klasy, z którą będzie miał kolejną lekcję.
 • Uczniowie, którzy zgodnie z tabelą nie wychodzą na przerwę, mogą skorzystać
  z toalety 5 minut przed końcem lekcji.
 • Uczniowie, którzy spędzają przerwy na korytarzu korzystają z toalety na przerwie.
 • Uczniowie udają się na lekcje wychowania fizycznego najwcześniej 2 minuty przed końcem przerwy.
 • W czasie przerwy na korytarzu i w czasie przemieszczania się do innych sal wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami
  w przestrzeniach wspólnych szkoły i zaleca stosowanie osłony ust i nosa przez uczniów i nauczycieli.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Nauczyciel może spędzać przerwy z uczniami, z którymi skończył lekcję na łączniku lub boisku szkolnym.
 • Jeśli nauczyciel pełnił dyżur na korytarzu lub w klasie, może skorzystać z toalety w czasie lekcji, wówczas do klasy wchodzi pracownik obsługi.
 • W czasie lekcji dezynfekowane są toalety, klatka schodowa, klamki, poręcze, szatnia w-f.
4.Zajęcia lekcyjne
 • Uczniowie mogą zmienić klasy (informatyczne, językowe) dopiero po dzwonku na lekcje.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Uczeń nie zmienia wyznaczonego miejsca i nie przemieszcza się w klasie
  w czasie zajęć bez zgody nauczyciela.
 • W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
– zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m
– (gdy jest to możliwe) pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
– przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
– w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
 • Na zajęcia wyrównawcze, rozwijające, rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne oraz gimnastykę korekcyjną uczniowie udają się po dzwonku na lekcję.
Wychowanie fizyczne:
 • Uczniowie udają się na lekcje wychowania fizycznego najwcześniej 2 minuty przed końcem przerwy i schodzą główną klatką schodową bezpośrednio do szatni przy sali gimnastycznej lub hali sportowej. W czasie przemieszczania się obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 • Uczniowie, którzy skończyli lekcję w-f pozostają pod opieką nauczycieli w-f do końca przerwy (wyjątek – uczniowie, którzy jedzą obiady o wyznaczonej godzinie mogą wyjść na stołówkę na początku właściwej przerwy).
 • Zaleca się nauczycielom wychowania fizycznego prowadzenie zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
 • Nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować sprzęt sportowy używany w czasie lekcji po każdych zajęciach.
 • W sali gimnastycznej podłoga powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
5.Świetlica
 • W pierwszej kolejności ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie oczekujący na odwóz autobusem szkolnym oraz dzieci, których oboje rodzice pracują.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej i w salach dydaktycznych edukacji wczesnoszkolnej.
 • Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk.
 • Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 • Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Uczniowie miejscowi udają się do domu niezwłocznie po zakończonych lekcjach. Nie pozostają w budynku szkoły.
 • Uczniowie klas 0-III przebywają w wyznaczonych świetlicach w salach edukacji wczesnoszkolnej.
 • Do autobusu dzieci odprowadzane są przez opiekunki. W autobusie obowiązują maseczki ochronne.
 • W świetlicy obowiązuje regulamin korzystania z zajęć świetlicowych, w którym znajdują się zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 • Uczniowie klas 4-8 oczekują po lekcjach na odwozy w wyznaczonych świetlicach. Nie mogą przebywać bez wiedzy wychowawcy świetlicy na terenie szkoły.
 • Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
 
6.Korzystanie z biblioteki szkolnej
 • Z biblioteki szkolnej uczniowie mogą korzystać wg regulaminu biblioteki
  i wyznaczonych godzin oraz po zakończonych lekcjach i w czasie przebywania
  w świetlicy.
 
Godzina
Klasa
11:00 – 11:10
1a, 1b
11:10 – 11:20
1c, 2a
11:20 – 11:30
2b, 2c
12:00 – 12:10
3a, 3b,
12:10 – 12:20
3c
 
Godzina
Klasa
11:35
4a, 4b, 4c, 5a
12:35
5b, 5c, 6a, 7a
13:35
7b, 7c, 8a, 8b, 8c
 
 • Książki i inne materiały oddane przez uczniów i nauczycieli przechodzą konieczny okres kwarantanny – 2 dni.
 7.Odbiór dzieci
 • Dzieci młodsze, które nie pozostają w świetlicy i dzieci, których przynajmniej jeden rodzic nie pracuje odbierane są po zakończonych lekcjach.
 • Zaleca się, aby ze względów organizacyjnych, rodzice odbierali dzieci dopiero po dzwonku na lekcję, tj. odpowiednio:
 • Gdy dziecko ma 4 lekcje, odbiór od godziny 11:55
 • Gdy dziecko ma 5 lekcji, odbiór od godziny 12:55
 • Dzieci odbierane przez rodziców przygotowują się w czasie przerwy do wyjścia do domu (pakują plecaki, porządkują miejsce nauki, ubierają się) i oczekują na rodzica pod opieką nauczyciela lub wyznaczonego opiekuna.
 • Rodzice nie wchodzą na teren budynku, zgłaszają odbiór dziecka przez domofon lub wyznaczonej osobie, która odprowadzi dziecko do rodzica/opiekuna.
 • Jeśli rodzic miał odebrać dziecko, ale nie zdąży na czas może wysłać wcześniej sms do wychowawcy lub zadzwonić do sekretariatu szkoły z taką informacją (tel. 95 7 287 666).
 • Dzieci z klas 0-III wychodzą ze szkoły głównym wejściem.
 • Uczniowie klas starszych na 5-10 minut przed odjazdem autobusu mogą oczekiwać na niego pod opieką nauczyciela/ wychowawcy świetlicy na zewnątrz budynku lub na łączniku przy sali gimnastycznej. Obowiązuje zachowanie odpowiednich odstępów i zakrywanie nosa i ust.
 
 8.Obiady
 • Przed wejściem na stołówkę szkolną umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.
 • Wszyscy uczniowie przed wejściem na stołówkę zobowiązani są do umycia rąk wodą i mydłem lub/i obowiązkowo zdezynfekować ręce.
 • Czekając na wydanie obiadu należy przestrzegać zalecanych odległości.
 • Przy okienku może znajdować się tylko jeden uczeń.
 • Uczniowie klas 0-III jedzą obiady na stołówce o wyznaczonych godzinach:
 
Godzina
Klasa
11:00 – 11:10
1a, 1b
11:10 – 11:20
1c, 2a
11:20 – 11:30
2b, 2c
12:00 – 12:10
„0”, 3a
12:10 – 12:20
3b, 3c
 
 
 • Na stołówce pełnią dyżur pracownicy obsługi.
 • Uczniowie klas 4-8 jedzą obiad na przerwach obiadowych wg ustaleń:
 
Godzina
Klasa
11:35
4a, 4b, 4c, 5a
12:35
5b, 5c, 6a, 7a
13:35
7b, 7c, 8a, 8b, 8c
 
 • Należy bezwzględnie przestrzegać wyznaczonych godzin.
 • Na stołówce pełnią dyżur pracownicy obsługi lub/i nauczyciele świetlicy.
 • Nauczyciele jedzą obiad po dzwonku na lekcję po zakończeniu swoich zajęć lub na okienku. 
Gastronomia
 • Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące pracowników.
 • Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnia się środki ochrony osobistej.
 • Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Posiłki wydawane są zmianowo wg wyznaczonego grafiku.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców,
  a także higieny osobistej.
 • Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów
  i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 • Usuwa się serwetki i podkładki z obszaru sali jadalnej.
 • Obiady wydawane są bezpośrednio przez obsługę stołówki.
 • Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 
9.Inne zasady
 • Uczniowie przechowują odzież w przeznaczonych do tego osobistych szafkach
  z kodem.
 • Szafki znajdują się na piętrze, na którym uczniowie mają przydzielony gabinet.
 • Z szafek korzystają na wyznaczonych przerwach korytarzowych.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Gabinet pielęgniarki czynny jest w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:15 – 14:30.
 • W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie pielęgniarki może przebywać tylko jeden uczeń, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do gabinetu i usiąść w wyznaczonym miejscu.
 • W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, w czasie realizacji świadczeń profilaktycznych m.in.: realizacja testów przesiewowych, czynne poradnictwo nad uczniami/dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, stosuje maskę chirurgiczną i rękawice.
 • Wprowadza się dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi,
 • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
  w innych pomieszczeniach na terenie szkoły,
 • obowiązek osłony ust i nosa – w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni.
 • Wymagania określone są w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
10.Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 • Przy wejściu głównym znajduje się pojemnik do dezynfekcji rąk oraz umieszczone są numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywają usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Codziennie monitorowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Odpady wytworzone na terenie szkoły przez osoby zdrowe – uczniów i pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, należy wrzucać do wyznaczonego pojemnika.
 • Zużyte maseczki i rękawiczki wrzuca się w zawiązanym worku do pojemnika na odpady zmieszane.
11.Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/ uczniów
 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Wyznacza się salę nr 09 i wyposaża w środki ochrony i płyn dezynfekujący w celu izolacji osoby w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 • Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 • Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.
* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpłatnego dowozu i opieki do szkoły, odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 • Sala gimnastyczna i hala sportowa nie będzie wynajmowana zewnętrznym podmiotom do odwołania.
 
12.Postępowanie w przypadku przejścia szkoły do strefy żółtej lub czerwonej
 • Obowiązują dotychczasowe przepisy i zalecenia wydane przez Dyrektora.
 • Dodatkowo wprowadza się obowiązkowe:
 • mierzenie termometrem bezdotykowym temperatury ciała pracownikom przy wejściu do szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej;
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika obowiązkowo dokonuje się pomiaru temperatury ciała;
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – (powiadamia się rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły) przypomina o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
 • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9 °C – powiadamia się rodziców ucznia i ustala ewentualną konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły;
 • wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych do miejsc zamkniętych (m.in.: kino, teatr);
 • wprowadza się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły;
 • W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość